สรุปผลที่สำคัญรายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

 

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
 • การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
 • - จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - เพศและอายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - อาชีพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - สถานที่ กิจกรรมและความถี่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
  - ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
 • จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ
 • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
 • - ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  - ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน
  - ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท

  I2-002-B-56-00-000-000-T

  2556

  -

  Pocket book

  266

  แจกฟรี

  -