bookตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 1 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การพัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน
  • การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในสถานประกอบการ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท (ลงทะเบียน)
I4-001-F-56-00-000-000-B
2556 -

เอกสาร/ซีดีรอม

74

100

22