สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 14.0 x 21.0 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค

 • การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  • จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  • เพศและอายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  • ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  • อาชีพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  • สถานที่ กิจกรรมและความถี่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
  • ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
 • จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ
 • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  • ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  • ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน
 • ข้อคิดเห็นต่อการควบคุมดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง (ลงทะเบียน)
I2-002-B-57-00-000-000-T

2557

-

เอกสาร

54

แจกฟรี

-