สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ
  • การใช้คอมพิวเตอร์
  • จำนวนคอมพิวเตอร์
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • บุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ
  • ประเภทของระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต
  • การใช้ซอฟแวร์แบบเปิดเผยรหัส

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-001-B-56-00-000-000-B

2556

-

เอกสาร

134

250

-

 

.