การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
  • บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านไอซีทีในสถานประกอบการ
  • การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-001-F-56-00-000-000-B

2556

-

เอกสาร

134

250

28

 

.