การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 4 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.0  x 29.5  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • ลักษณะของประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
               - เพศ เขตการปกครองและภาค
               - ช่วงวัยของประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
               - ประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
               - ความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรต่อเดือน
               - เหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
               -  สุขภาพจิตคนไทย

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-002-F-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

88

150

22