bookสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   :  ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
  • แรงงานที่ขาดแคลนของสถานประกอบการ
  • ความต้องการแรงงานกับผู้ว่างงาน
  • คุณลักษณะแรงงานในสถานประกอบการ
  • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
  • การปรับตัวต่อสภาพการขาดแคลนแรงงาน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
E2-048-B-56-00-000-000-T
2556 - เอกสาร 36 แจกฟรี -