การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2555


กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

 

   
    นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์
  • จำนวนห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • ค่าตอบแทนแรงงาน
  • การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ >
  • การให้บริการด้านอื่น ๆ
  • รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-009-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555
-
เอกสาร
252
350

38