การสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย

   
  นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
 • ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ ปี 2555
 • รายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี 2555
  - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการยังชีพ
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออม
 • ร้อยละของครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้ ปี 2555
 • จำนวนหนี้สินทั้งสิ้นของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการมีหนี้ ปี 2555
 • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของครอบครัวข้าราชการ ปี 2555
 • ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ควรปรับปรุง ปี 2555

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-012-F-55-00-000-000-T
E2-012-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ
เอกสาร
Pocket book

63
50

150
แจกฟรี

22
-