bookการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ
  • สิทธิการลาพักผ่อนของพนักงานโดยได้รับเงินเดือน
  • สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล/ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
  • สวัสดิการอื่นๆ ที่สถานประกอบการจัดให้พนักงาน
  • การปรับเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
  • ปัจจัยที่ใช้ในการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนพนักงานในปี 2557
  • นโยบายการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนพนักงานในปี 2557
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
E2-016-F-56-00-000-000-B 2556 -

เอกสาร/ซีดีรอม

150

250

38