การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

  • นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
   - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
   - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
  • ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
   - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
   - สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
  • จำนวนอาคารและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
   - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
   - สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน

   

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-025-F-56-00-000-000-B

2556

-

เอกสาร

200

350

38

 

.