สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  14.5 x 21.0 ซม. ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี ๒๕๕๕)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน รายภาค (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ และการตรวจรักษาพยาบาลของครัวเรือน (ปี ๕๑ – ๕๕)
  • พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
  • การเปรียบเทียบค่าใช่จ่ายกับการใช้พลังงานของครัวเรือน (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
  • การเปรียบเทียบการใช้จ่ายของครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ในปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-001-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-
Pocket book

41

แจกฟรี

-