bookการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

 • นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
 • จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
 • - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
  - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
 • ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
 • - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
  - สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
 • จำนวนอาคารและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
 • - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
  - สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E3-025-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ

เอกสาร

219

280

38