รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
  นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ
  • ครัวเรือน
  • ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
   • รายได้
   • ค่าใช้จ่าย
   • หนี้สิน
  • ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ และหนี้สินต่อรายได้
  • การกระจายรายได้ของครัวเรือน
   • การแบ่งชั้นรายได้
   • รายได้และหนี้สินตามกลุ่มควินไทล์ รายได้ประจำ
   • ลักษณะสำคัญของครัวเรือนตามกลุ่มควินไทล์ รายได้ประจำ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E3-007-F-56-00-000-000-T

2556
-
เอกสาร/ซีดีรอม

118

250

38