การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ

  • รายได้ของครัวเรือน ปี 2556
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2556
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2556
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ และนอกระบบ ปี 2556
  • หนี้สินในระบบ และนอกระบบ จำแนกตามวัตถุประสงค์ ปี 2556
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของ ครัวเรือน (ตามอาชีพ) ปี 2556
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ ปี 2547-2556
  • การเปรียบเทียบครัวเรือนที่มีหนี้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น ปี 2547-2556
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2554-2556
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
E2-001-F-56-00-000-000-B
E2-001-F-56-00-000-R03-B
E2-001-F-56-00-000-R05-B

2556
2556
2556

ทั่วราชอาณาจักร
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสาร/ซีดีรอม
เอกสาร/ซีดีรอม
เอกสาร/ซีดีรอม

94
86
88

200
200
200

38
38
38