การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. 2547

การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง
พ.ศ. 2547
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2532
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ราย ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: -
ยอดคงเหลือ  -
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • การประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
  - จำนวนผู้ประกอบการ
  - รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  - ขนาดของกิจการ
  - ลักษณะการเดินรถ
  - จำนวนรถโดยสารประจำทาง
  - จำนวนพนักงาน
  - รายรับจากการประกอบกิจการ
  - ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
  - ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ