การสำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547

การสำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2534
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า 21.0x29.0 ซม./97
แผนภูมิ/แผนภาพ: 8/0
ตารางสถิติ: 61
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 260 บาท
   
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • ข้อมูลพื้นฐานของการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
  - จำนวนสถานประกอบการ
  - ประเภทและขนาดของกิจการ
  - ระยะเวลาที่ทำการผลิตในรอบปี และวิธีการผลิต
 • คนทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
 • ผลผลิตและรายรับ
 • สินทรัพย์ถาวร
 • ภาระหนี้สินของกิจการ
 • ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ