การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2547

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2534
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาด/จำนวนหน้า 21.0x29 .0ซม./97
แผนภูมิ/แผนภาพ: 8/0
ตารางสถิติ: 61
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 260 บาท
ยอดคงเหลือ -
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ : นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • จำนวนสถานประกอบการและมูลค่าขาย/รายของธุรกิจ
  - จำนวนสถานประกอบการ
  - มูลค่าขาย/รายรับ และมูลค่าขาย/รายรับเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
 • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ
  - การขายปลีก
  - โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และห้องพัก
  - ภัตตาคารและร้านอาหาร
  - การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
  - กิจกรรมนันทนาการ ข่าว และการกีฬา
 • มูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก
 • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก
 • จำนวนมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก