รายงานการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2545
รายงานการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2545
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2540
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ทุก 4 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x30.0 ซม./108
แผนภูมิ/แผนภาพ: 4/0
ตารางสถิติ: 26
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 210 บาท
   
 
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• สถานจำนวนและประเภทขององค์เอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
- รูปแบบการจัดตั้ง ระยะเวลา เงินทุนดำเนินการ การใช้ความช่วยเหลือ
• เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว อาสาสมัคร
• รายรับในรอบปีโดยเฉลี่ย
• ค่าใช้จ่ายในรอบปีโดยเฉลี่ย
• ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมขององค์การฯ ที่ให้กับผู้รับความช่วยเหลือ
• สินทรัพย์และหนี้สิน
• วิธีการใช้ความช่วยขององค์การฯ