รายงานการประมวลข้อมูลรายได้ และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานการประมวลข้อมูลรายได้ และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2509
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: -
 
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • เพื่อทราบภาวะรายได้ และรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
  • รายได้ รายจ่ายและการสะสมทุนของหน่วยราชการท้องถิ่น