รายงานการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
รายงานการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม: -
แผนภูมิและแผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
   
 
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ


• รายได้จริงของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
• รายจ่ายจริงที่จ่ายจากรายรับของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
• รายจ่ายจริงที่จ่ายจากเงินประเภทอื่น
• รายจ่ายจริงเกี่ยวกับการสะสมทุนที่จ่ายจากรายรับ
• รายจ่ายจริงเกี่ยวกับการสะสมทุนที่จ่ายจากเงินประเภทอื่น