รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546
รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2511
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า 21.0x29.0 ซม./ -
แผนภูม/แผนภาพ -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
 
 
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ


• ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
- รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
- รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
- ระยะเวลาในการดำเนินการ
- หมวดอุตสาหกรรม
- ทุนจดทะเบียน
- การลงทุนจากต่างประเทศและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
- การใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ
- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- การใช้อินเทอร์เน็ต
- การเข้าถึงและลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ต
• ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมวดอุตสาหกรรม
- คนทำงานและค่าตอบแทน
- จำนวนคนทำงาน
- จำนวนคนทำงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
- มูลค่าผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
- มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย
- มูลค่าเพิ่มเฉลี่ย