การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2547
การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2547
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2522
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: -รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: -ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์
 • จำนวนห้องพัก
 • จำนวนผู้ปฎิบัติงาน
 • จำนวนผู้เข้าพัก
 • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - เครื่องคอมพิวเตอร์
  - การใช้อินเทอร์เน็ต
  - การมีเว็บไซต์
 • การให้บริการอื่นๆ
 • รายรับและค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจการ