รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547
รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547
 


พิมพ์ครั้งแรก:  
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า 21.0x29.0 ซม./99
แผนภูมิ/แผนภาพ: 6/0
ตารางสถิติ: 20
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 280 บาท
   
 
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ
- เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
- เก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินครัวเรือน ลักษณะการอยู่อาศัย
- การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน