รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2518-2519
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x30.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
 
 
   
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

- จำนวนครัวเรือน
- ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
- จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายเป็นรายจังหวัด
- จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และนอกเขตเทศบาล เขต สุขาภิบาล
- รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
- จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้เป็นรายจังหวัด
- จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล
- จำนวนหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน
- จำแนกตามประเภทของการกู้ยืม
- จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล
- การกระจายรายได้และสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค
- ลักษณะต่างๆ ของครัวเรือนและที่อยู่อาศัย
- อัตราร้อยละของครัวเรือนที่รายงานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรบางชนิด