รายงานการศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีต่อครัวเรือน พ.ศ. 2544
 
รายงานการศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีต่อครัวเรือน
พ.ศ. 2544


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2542
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม. /49
แผนภูมิ/แผนภาพ: 8
ตารางสถิติ: 25
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: หมด
   
 
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ


• ผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจกิจต่อรายได้ของครัวเรือน
- จำแนกตามสถานการทางเศรษฐกิจและสังคม
- ขนาดและประเภท
- ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
• ผลกระทบด้านสวัสดิการหรือผลประเทศโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ
- บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล
- บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
- บัตรประกันสุขภาพ
- เงินสงเคราะห์ผู้อายุ ทุนการศึกษา อาหารกลางวันฟรี การทำงานในโครงการของรัฐ