รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล พ.ศ. 2543
 
รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล พ.ศ. 2543


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2533
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /61
แผนภูม/แผนภาพ: 63
ตารางสถิติ: 28
จัดพิมพ์: -
ราคาจำหน่าย: -
   
 
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางประมงทะเลเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ได้แก่
- การประกอบกิจการทำประมงทะเลหรือเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
- การทำประมงทะเล
- การเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเล
- สมาชิกในครัวเรือนประมงหรือเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ในการทำประมงขนาดเล็ก (ประมงพื้นบ้าน)
- รายได้จากการทำประมงทะเล และค่าใช่จ่ายในการทำประมงทะเลขนาดเล็ก
- ทรัพย์สินประเภททุนดำเนินการประมงทะเลขนาดเล็ก