รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และภาระหนี้สินแก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2546

รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และภาระหนี้สินแก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2546
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: -
   
 
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

- รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทางผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ และลดภาระหนี้สินแก่เกษตรกรรายย่อย เกี่ยวกับรายได้ ภาระหนี้สิน
- ความคิดเห็นต่อแนวทางต่างๆของโครงการ รวมทั้งการมีเงินออม เงินลงทุน การชำระหนี้คืน การฟื้นฟูอาชีพ
- ประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ - การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อยต่อไป