รายได้และการกระจ่ายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ.2547 ระดับจังหวัด
รายได้และการกระจ่ายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ.2547 ระดับจังหวัด


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2537
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า 21.0x29.0 ซม./163
แผนภูมิ/แผนภาพ: 8/0
ตารางสถิติ: 61
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 260 บาท
 
   
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาค จังหวัด ประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ


• จำนวนครัวเรือนและประชากรในจังหวัดต่าง ๆ
• รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในระดับจังหวัด
• ภาวะหนี้สินของครัวเรือนในจังหวัดต่าง ๆ
• ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือนในจังหวัดต่าง ๆ