รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2546
 
รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2535
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคา: -
 
   
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ


• จำนวนผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง
• ลักษณะของการก่อสร้าง
- ก่อสร้างใหม่
- ต่อเติมหรือดัดแปลง
• ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
- สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
- สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
• พื้นที่ก่อสร้าง
- สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
- สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน