การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2509
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
 
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางกาบริการ
- จำนวนและขนาดของสถานประกอบการ
- รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
- รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
- ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ
- หมวดธุรกิจ
- ทุนจดทะเบียน
- การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของประเทศ
• การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- การใช้อินเทอร์เน็ต
- การเข้าถึงและลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ต
• ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมวดธุรกิจ
- คนทำงานและค่าตอบแทนแรงงาน
- จำนวนคนทำงาน/ลูกจ้าง
- ค่าตอบแทนแรงงาน
- รายรับและมูลค่าเพิ่ม
- รายรับและมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
- รายรับและมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนทำงาน