รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2544

รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2544


พิมพ์ครั้งแรก: -
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: -
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: -
ราคาจำหน่าย: -
   
 
   
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• ค่าใช้จ่ายด้านพลังที่ใช้ในครัวเรือน
- จำแนกตามประเภทของพลังงาน
- จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
- จำแนกตามขั้นรายได้ประจำต่อเดือนของครัวเรือน
- จำแนกตามการครอบครองสินทรัพย์ถาวรบางประเภทที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน