รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549


รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2500
จำนวนพิมพ์: 300
กำหนดการออกหนังสือ: ราย ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*290 ซม. /86
แผนภูมิ/แผนภาพ: 6
ตารางสถิติ: 18
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 280 บาท


ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ประเทศ
  • เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย
  • โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น
  • ทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน