เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2548
 
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของรประเทศไทย
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2549
จำนวนพิมพ์:  
ออกหนังสือ: รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า:  
แผนภูม/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย:  
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรคมนาคม การแพร่ภาพและกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
• ระบบเศรษฐกิจ เช่นการขยายตัวของตลาดสินค้า แรงงาน ดุลการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ภาครัฐ