เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2546
 
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2538
จำนวนพิมพ์: 200 เล่ม
ออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /258
แผนภูม/แผนภาพ: 32/0
ตารางสถิติ: 117
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 320 บาท
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- นำเสนอข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากหน่วยสถิติต่างๆ ที่กระจัดกระจาย ตามกระทรวงต่างๆ มาจัดให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
- การจัดระบบสถิติเศรษฐกิจใช้หลักของ Administrative Committee on Coordination (ACC) Programme Classification, United Nations
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
- บัญชีประชาชาติ
- การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
- อุตสาหกรรมการผลิต และเหมืองแร่
- พลังงาน
- การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
- การขนส่ง
- การคมนาคม
- การท่องเที่ยว
- การเงิน การธนาคาร การประกันภัย และดุลการชำระเงิน
- การคลังรัฐบาล
- ราคา
- วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
- รายได้-ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
- อื่นๆ