เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2546
 
เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2546
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 2000 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /72
แผนภูมิ/แผนภาพ: 37/0
ตารางสถิติ: 14
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 100 บาท
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวกับ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ประชากร
- อนามัยเจริญพันธุ์
- ภาวะการตาย
- ภาวะโภชนา
- การป้องกันโรค
- สุขอนามัย
- พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
- แรงงาน
- การศึกษา
- ดัชนีทางสังคม
- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- เศรษฐกิจและความยากจน