รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (องค์การบริหารส่วนตำบล)
 
สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ข้อมูลพื้นฐาน : องค์การบริหารส่วนตำบล


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม: -
แผนภูมิและแผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
   
 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบล (อบต.)ทั่วประเทศ