รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (กรุงเทพมหานคร )
 
 
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ข้อมูลพื้นฐาน : กรุงเทพมหานคร


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 100 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x30 ซม./57
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2/0
ตารางสถิติ: 5
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
   
 
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- จำนวนสถานประกอบการทุกประเภท และการกระจายตัวของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ ทางการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
- สถานประกอบการที่เข้าข่ายการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดในปี 2545 แจงนับ
- ข้อมูลมาจัดกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ที่ใช้ในการสำรวจด้านสถานประกอบการ