รายงานสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545
 
 
รายงานสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545
ข้อมูลพื้นฐาน: ในเขตเทศบาล


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: -
ออกหนังสือ: ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x30.0 ซม.
แผนภูม/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
 
 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• จำนวนสถานประกอบการ
• จำนวนคนทำงาน
• รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
• รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
• การลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ
• การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร