รายงานเชิงวิเคราะห์โครงสร้างสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : การค้าและการบริการ


รายงานเชิงวิเคราะห์โครงสร้างสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : การค้าและการบริการ
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21x29.5 ซม. /52
แผนภูม/แผนภาพ: 1/0
ตารางสถิติ: 43
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 100 บาท
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• ธุรกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประเภทกิจการ
- รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
- ทุนจดทะเบียน
- ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ
- การลงทุนจากต่างประเทศ
- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การกระจายตัวของ SMEs ธุรกิจการค้า
- การจ้างงานและผลิตภาพแรงงาน
- จำนวนคนงาน
- ค่าตอบแทนแรงงาน
- มูลค่าการลงทุน