ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2546
 


ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2539
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21x29.5 ซม. /144
แผนภูม/แผนภาพ: 2/0
ตารางสถิติ: 97
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 250 บาท
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• โครงสร้างและลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
- ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน
- ขนาดของการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
• ภาวะความยากจน และความไม่เท่าทียมกันของรายได้
- สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรยากจน ช่องว่างความยากจน ความรุนแรงของปัญหาความยากจน
• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร
- ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ต่าง ๆ ของครัวเรือน
- ปัจจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกของครัวเรือนได้รับจากโครงการ ช่วยเหลือของรัฐ