รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร
 
รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /27
แผนภูม/แผนภาพ: 6/0
ตารางสถิติ: 65
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 110 บาท
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • โครงสร้างและลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
  - ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน
  - ขนาดของการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
 • ภาวะความยากจน และความไม่เท่าทียมกันของรายได้
  - สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรยากจน ช่องว่างความยากจน ความรุนแรงของปัญหาความยากจน
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร
  - ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ต่าง ๆ ของครัวเรือน
  - ปัจจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกของครัวเรือนได้รับจากโครงการ ช่วยเหลือของรัฐ