รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2545 ระดับจังหวัด
 
รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2545 ระดับจังหวัด
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2539
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /144
แผนภูม/แผนภาพ: 2/0
ตารางสถิติ: 97
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 250 บาท
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ในระดับจังหวัด
- เปรียบเทียบรายได้ประจำต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน ในระดับจังหวัด
- รายได้ประจำและค่าใช้จ่าย ในการอุปโภค บริโภคเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน กลุ่มต่างๆ ในระดับจังหวัด
- การกระจายรายได้ของครัวเรือน ในระดับจังหวัด
- การกระจายของครัวเรือนตามขั้นของรายได้ประจำโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ในระดับจังหวัด
- ลักษณะที่สำคัญบางประการของครัวเรือน ในระดับจังหวัด
- ภาวะหนี้สินของครัวเรือน ในระดับต่างๆ