รายงานเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีฯ ในธุรกิจทางการค้าและการบริการ ขนาดกลางและขนาดย่อม
 
รายงานเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจทางการค้าและการบริการ ขนาดกลางและขนาดย่อม
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ:
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม. /52
แผนภูมิ/แผนภาพ: 6/0
ตารางสถิติ: 23 
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย 220 บาท
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • สถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - จำนวนสถานประกอบการ
  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  - การกระจายตัวของสถานประกอบการ
  - รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  - รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
  - ทุนจดทะเบียน
  - การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น
  - การจ้างงาน