สรุปที่ผลสำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550
สรุปที่ผลสำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2551
จำนวนพิมพ์: 500 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม.
จำนวนหน้า 33
แผนภูม/แผนภาพ: 8
ตารางสถิติ: 9
จัดพิมพ์: ไทย
เอกสารแจกฟรี
 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

  • เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • รวบรวมข้อมูลด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินครัวเรือน และลักษณะการอยู่อาศัย
  • การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน