รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องเด็กและเยาวชนยากจนกับโอกาสทางการศึกษา


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
ออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาด/หน้า: 21.0x29.5 ซม. /68
แผนภูม/แผนภาพ: 5/0
ตารางสถิติ: 33
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย: 110 บาท
 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • เด็กและเยาวชนยากและการศึกษา
    - ลักษณะทางประชากร เพศ และอายุ
    - สถานทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้และค่าใช้จ่าย หนี้สิน
    - การศึกษา เข้าเรียนในระบบโรงเรียน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการจากรัฐ
    - ภาวะการทำงาน อาชีพและสถานภาพการทำงาน ค่าตอบแทน