การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

                                                                                         พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 2 ปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย /อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการธุรกิจ

· ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ

· การเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี 2548 และ  2550

· ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-006-F-51-00-000-R03-B

 

พ.ศ. 2551

 

ภาคกลาง

 

เอกสาร

 

85

 

200

 

38