การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

                                                                                         พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 2 ปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocketbook : 14.5 x 21.0 ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย /อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค  และจังหวัด

· จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์

· จำนวนห้องพักและผู้เข้าพัก

· คนทำงานและลูกจ้าง

· ค่าตอบแทนแรงงาน

· รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ

· เปรียบเทียบการดำเนินกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ในปี 49 และ ปี 51

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-009-F-51-00-000-000-B

E2-009-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

-

-

CD-ROM

Pocket Book

 

266

28

300

แจกฟรี

1 6

-