การสำรวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจาก 

                                                                                         ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน  พ.ศ.  2552

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ              

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม

· ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจของไทย

· ผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติภายในประเทศต่อเศรษฐกิจของไทย

· ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่

· ปัญหาการประกอบการ

· การจ้างงาน

· การปรับเวลาการทำงาน

· ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ / สนับสนุนให้ธุรกิจ / อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

P2-055-B-52-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2552

 

-

 

เอกสาร

 

36

 

แจกฟรี

 

-