สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการครองชีพ

                                                                                     ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่ม Pocket Book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ ปี 2551

· ร้อยละของครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้ ปี 2551

· จำนวนหนี้สินทั้งสิ้นของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการมีหนี้ ปี 2551

· รายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี 2551

· ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมและเงินออมปี 2551

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

E2-012-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

20

แจกฟรี

-